رتبه بندی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور:

 

رشته ساختمان و ابنیه:         پایه 1 

رشته تاسیسات و تجهیزات:   پایه 1

رشته صنعت و معدن:        پایه 5

رشته آب:                   پایه 5