همواره فعالیتهای انسانی و یا ماشین آلات مورداستفاده توسط انسانها ، به نوعی آلودگیهای زیست محیطی را به دنبال داشته است. این شرکت برای شناسایی فعالیت هایی که می تواند بر روی محیط زیست اطراف ما تاثیر گذار باشد(جنبه های زیست محیطی) و به جهت از بین بردن و یا کاهش حداکثری تاثیرات آنها بر محیط زیست ، ساماندهی محیط کار و جلوگیری از آلودگی آن، صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع ،پیشگیری از آلودگي محيط زيست ، حفظ منابع طبيعي خود را نیازمند استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی دید. لذا سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001 در شرکت پیاده سازی شده و این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 14001 از شرکت TUV INTERCERTآلمان گردید.