با توجه به اینکه ایمنی و بهداشت جزء اولین نیازهای هر فرد به حساب می آید و گاهی مقدم بر نیازهای ضروری میباشد ، این شرکت شرایط و عواملی كه بر روی سلامتی و آسایش كاركنان ، كارگران موقت ، كاركنان پیمانكار و حتی بازدیدكنندگان و هرفرد دیگری درمحیط كار تاثیر بگذارد را به عنوان ایمنی و بهداشت شغلی شناخته و جهت شناسایی خطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود درسطح شرکت و پروژه ها ، که کارگران و کارکنان شرکت  حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری را تهدید مینماید و به جهت حذف و یا کاهش حداقلی خطرات و مسائل بهداشتی ، اقدام به پیاده سازی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001  نموده و موفق به اخذ گواهینامه OHSAS 18001 از شرکت TUV INTERCERT آلمان گردیده است.